VOP

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Rozsah pôsobenia
 2. Proces objednávania, uzatvorenie zmluvy, obmedzenie predávaného množstva
 3. Ceny a poštovne
 4. Dodanie tovaru
 5. Výhrada vlastníckeho práva
 6. Pravo na odstúpenie
 7. Poskytnutie záruky a zodpovednosti za chyby
 8. Spôsob platby
 9. Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov
 10. Prevádzkovateľ internetového obchodu
 11. Záverečné ustanovenie
 12. Verzia VOP na vytlačenie

1. Rozsah pôsobenia

Tieto všeobecné obchodne podmienky (VOP) platia pre všetky objednávky   a dorečnia medzi Repashy Slovakia s.r.o., Janka Alexyho 2942/7,   Bratislava 84101 a jeho zákazníkom a online-shope www.repashy.sk

2. Proces objednávania, uzatvorenie zmluvy, obmedzenie predávaného množstva

2.1 Proces objednávania

Repashy ponúka zákazníkovi mnoho produktov pre domáce zvieratá. Po kliknutí na produkt alebo označenie produktu sa zákazníkovi zobrazí stránka a popis produktu; u niektorých produktov ja viacero variantov: napríklad rôzne veľkosti. Pre zvolenie produktu zadá zákazník zvolené množstvo a klikne na symbol nákupného košíka.

Po vložení všetkých želaných produktov do košíka zákazník klikne na „Nákupný košík“ zobrazený v pravom hornom rohu a nasledne sa mú zobrazí prehlad všetkých vybraných produktov. Tu može zakaznik obsach svojho košíka zmeniť.

Ak chce zákazník ukončiť klikne na „k objednavke/k pokladni“ na ďalšj strane musi zákazník uviesť svojú adresu.

V ďalsom kroku sa zákazník dostane k prehľadu objednávky zo všetkymi vybranimy produktamy a ich cenami (vrátane DPH) ako aj cenou poštovné aj balné.

Zákazník zavezné objedna ak v poslednom kroku „Prehlad“ klikne na ikonku „Objednať“. Tým je objednavka odoslana.

2.2 Uzatvorenie zmluvy

Zobrazený sortiment na stránkach slúži ako prehľad, nepredstavuje žiadnu záväznú ponuku na predaj. Zákazník zadá záväznú ponuku k uzatvoreniu nákupnej zmluvy kliknutím na ikonu “Objednať”, a tým ukončí objednávací proces. Zákazník obdrží automatizovaný potvrdzovací e-mail (potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie neslúži ako prijatie ponuky. Zmluva so spoločnosťou Repashy Slovakia je uzatvorená až v okamihu, keď firma akceptuje ponuku zákazníka a zašle zákazníkovi objednané produkty a toto odoslanie potvrdí druhým e-mailom (potvrdenie o odoslaní).

2.3 Obmedzenie predávaného množstva

Predaj ponúkaného tovaru je možný len v množstve bežnom pre domácu spotrebu a soukromým/fyzickým osobám.

3. Ceny a poštovné

3.1 Ceny

Všetky uvedené ceny zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty (DPH) a k tomu je potrebné pripočítať náklady na poštovné.

3.2 Poštovné

Pri objednávke v našom internetovom obchode Repashy.sk bude účtovaná čiastka za poštovné a balné,podla cenníka slovenskej pošty (http://cennik.posta.sk/). Ak by doručenie zásielky malo z technických či logistických dôvodov prebehnúť vo viacerých etapách, budú náklady za poštovné a balné účtované samozrejme len raz.

4. Dodanie tovaru

Repashy Slovakia dodáva tovar iba koncovým spotrebiteľom/súkromím   osobám.

Dodacia doba trvá, ak to nie je inak označené, 3 až 4 pracovné dni od   vyexpedovania. Ak by sme nemali mať všetky objednané produkty na   sklade, je Repashy Slovakia oprávnený dodať tovar na vlastné náklady vo   viacerých balíkoch, pokiaľ je to pre zákazníka únosné. 

V prípade, že Repashy Slovakia nedokáže objednané produkty   vyexpedovať, pretože Repashy Slovakia bez vlastného zavinenia nie je   zásobovaný dodávateľmi, môže Repashy Slovakia od zmluvy odstúpiť. V   tomto prípade bude Repashy Slovakia zákazníka bezodkladne informovať   a ponúkne mu porovnateľný produkt. Nie je žiadny porovnateľný produkt k   dispozícii alebo si zákazník neželá dodanie tohto produktu, vyplatí   Repashy Slovakia zákazníkovi bezodkladne všetky dovtedy zaplatené   platby.

V rámci EÚ posielame tovar bez colných poplatkov. Pri zásielkach do krajín   mimo EÚ, platí zákazník prípadné clo, dane a iné poplatky sám.

V prípade, že bol dodaný produkt počas trasportu poškodený, má zákazník   podľa možnosti ihneď informovať zákaznícky servis Repashy Slovakia.   Repashy Slovaka dostane takto možnosť reklamovať u prepravcu alebo   prepravného poistenia vzniknuté škody. Ak zákazník neoznámi škody   vzniknuté prepravou, nemá táto skutočnosť vplyv na jeho právo na   reklamáciu vyplývajúcu zo zákona.

Aby boli zásielky čo najrýchlejšie a najlepšie doručené, poskytuje Repashy   Slovakia všetkým doručovateľským partnerom e-mailovú adresu a   telefónne číslo (ak je vyplnené) zákazníkov. Toto sprostredkovanie je   nutnou súčasťou zmluvného vzťahu so Repashy Slovakia. V súvislosti s   týmto zákazník nemá právo na voľbu alebo odstúpenie. Bližšie informácie   k tomu nájdete v Ochrane osobných údajov .

5. Výhrada vlastníckeho pravá

Až do okamihu kompletného zaplatenia ceny zostáva tovar vlastníctvom   Repashy Slovakia. Pred zmenou vlastníckeho práva nie je dovolené   darovanie, odovzdanie záruky, spracovanie ani zmena tovaru bez súhlasu   Repashy Slovakia.

6. Právo na odstúpenie

Zákazníci, ktorí sú spotrebiteľmi, majú právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní.   Spotrebiteľ je taká fyzická osoba, ktorá uzatvorí právnu zmluvu k účelu,   ktorý sa nevzťahuje ani na jej podnikateľskú ani samostne zárobkovú   činnosť. Platia nasledujúce pravidlá k právu na odstúpenie a k jeho   vylúčeniu. Pri ďalších otázkach k odstúpeniu sa môže zákazník obrátiť na zákaznícky servis.

Pokyny na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie

Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu. V prípade zmluvy súvisiacej s viacerými kusmi tovaru, ktoré si spotrebiteľ objednal v jednej objednávke, a ktoré sú dodané osobitne, uplynie lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy odo dňa „keď Vy alebo Vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudnete fyzickú držbu posledného kusu tovaru z danej objednávky.“

Aby ste mohli uplatniť Vaše právo na odstúpenie, musíte nás (Repashy Slovakia. Janka Alexyho 2942/7, Bratislava 84101, +421905622089) informovať pomocou jednoznačného prehlásenia (napr. poštou poslaným listom alebo e-mailom) o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý ale nie je povinný.

Pre zachovanie lehoty na odstúpenie stačí, že oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie odošlete pred vypršaním lehoty na odstúpenie.

Následky odstúpenia od zmluvy

V prípade, že odstúpite od zmluvy, musíme Vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali za daný tovar, vrátane poštovného (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplynuli z toho, že ste si zvolili iný druh dopravy ako nami odporúčaný najlacnejší štandardný spôsob dopravy), bezodkladne a najneskôr do 14 dní od toho dňa, kedy sme obdržali oznámenie o Vašom odstúpení od zmluvy. Na vyplatenie použijeme ten istý spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej platbe (okrem platby na dobierku), okrem toho prípadu, že sme s Vami výslovne dohodli niečo iné; v žiadnom prípade Vám nebudú účtované žiadne poplatky za vrátanie Vami zaplatených finančných čiastok. Vrátenie Vám môžeme odmietnuť, kým sme neobdržali tovar alebo kým ste nepreukázali, že ste tovar zaslali späť, podľa skoršieho dátumu.

Bezodkladne a v každom prípade musíte tovar najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy, zaslať na adresu:

Repashy Slovakia

Janka Alexyho 2942/7

Bratislava 841 01

Slovakia

Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred vypršaním 14-dennej lehoty.

Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme my. Náhradu za zhoršenie stavu tovaru musíte poskytnúť len vtedy, ak zhoršenie stavu tovaru vzniklo pri nevhodnom zaobchádzaní, ktoré sa nevzťahuje na overovanie jeho kvality, vlastností a funkčnosti tovaru.

Koniec poučenia o odstúpení

Vylúčenie práva na odstúpenie

Právo na odstúpenie sa nevzťahuje na dodanie tovaru

a. ktorý nie je predvyrobený a ktorého výroba závisí od individuálneho výberu alebo špecifikácie spotrebiteľom alebo ktorý je jednoznačne upravený na osobné nároky spotrebiteľa, na dodanie rýchlo kaziaceho sa tovaru alebo tovaru po prekročení odporúčaného dátumu spotreby,

b. ktoré nie je vhodný na vrátenie z dôvodov ochrany zdravia a hygienických dôvodov, ak bol po prevzatí tovaru odstránený obal,

c. ktorý bol po dodaní z dôvodov jeho vlastností zmiešaný s inými produktmi.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

7. Poskytnutie záruky a zodpovednosti

7.1 Reklamácie – reklamačný poriadok

7.1.1. Ak odberateľ predpokladá, že dodané krmivo nemá predajnú kvalitu to zn. nezodpovedá deklarácii dodávateľa alebo iným požiadavkám uvedeným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, alebo pri jeho skrmovaní zistí, že krmivo je nebezpečné, to zn. spôsobuje zníženie úžitkovosti, poruchy zdravia, prípadne úhyn kŕmených zvierat (ďalej len „reklamované krmivo“), bez meškania upovedomí dodávateľa krmiva( Repashy Slovakia) a vyzve ho na spoločný odber vzorky. V prípade zdravotných porúch, alebo úhynov kŕmených zvierat, súčasne vyrozumie aj príslušný orgán veterinárnej starostlivosti, ktorý posúdi pravdepodobnosť príčinnej súvislosti problémov so skrmovaným krmivom.

7.1.2. Oznámenia, výzvy a informácie v súvislosti s reklamovaným krmivom možno vykonať telefonicky alebo elektronicky s následným písomným potvrdením listom. Oznámenie v elektronickej forme postačuje, ak oznamovateľ má overený elektronický podpis.

7.1.3. Dodávateľ krmiva (Repashy Slovakia), ktorý bol podľa bodu 1. vyzvaný k spoločnému odberu vzoriek, neodkladne sa dostaví na miesto, kde je reklamované krmivo uložené a prerokuje možnosti odstránenia nedostatkov reklamovaného krmiva.

7.1.4. Ak privolaný veterinárny lekár skonštatuje dôvodné podozrenie na alimentárnu intoxikáciu spôsobenú reklamovaným krmivom, odberateľ pozastaví ihneď jeho ďalšie skrmovanie a dokumentovateľným postupom požiada dodávateľa (Repashy Slovakia) o náhradnú dodávku krmiva.

7.1.5. Dodávateľ (Repashy Slovakia) stiahne reklamované krmivo, alebo zariadi jeho bezpečné uskladnenie a zaistí náhradnú dodávku krmiva dovtedy, pokiaľ sa o reklamovanom krmive nerozhodne.

7.1.6. Ak dodávateľ krmiva (Repashy Slovakia) pochybuje o oprávnenosti reklamácie zo strany odberateľa, dôkaz o kvalite krmiva zabezpečia spoločným odberom vzoriek z dodávky reklamovaného krmiva.

7.1.7. Pri odbere vzoriek z reklamovaného krmiva sa postupuje rovnako ako pri úradnom odbere vzoriek krmiva.

7.1.8. Ak z objektívnych príčin nie je možné dodržať podmienky úradného odberu vzoriek krmív, dodávateľ krmiva (Repashy Slovakia) stanoví po obojstrannej dohode s odberateľom krmiva iný, v konkrétnych podmienkach realizovateľný postup odberu vzorky z reklamovaného krmiva.

7.1.9. Ak dodávateľ krmiva (Repashy Slovakia) po dohode s odberateľom v záujme dodržania podmienok úradného odberu vykonáva preventívne odber vzoriek krmiva pri plnení dodávky a tieto vzorky sú označené, zapečatené a uskladnené predpísaným spôsobom, možno ich používať ako vzorky reklamačné. Preventívne odobrané vzorky treba uskladňovať počas doby použiteľnosti krmiva ale najmenej 15 dní po skončení jeho skrmovania.

7.1.10. Označené, zapečatené vzorky reklamovaného krmiva, s odtlačkami pečiatok dodávateľa (Repashy Slovakia) aj odberateľa, spolu so záznamom o ich odbere, zasiela dodávateľ (Repashy Slovakia) prípadne odberateľ na vyšetrenie do ktoréhokoľvek laboratória, ktoré používa úradné postupy analytického skúšania krmív a na ktorom sa obidve strany dohodnú. Ak sa dodávateľ (Repashy Slovakia) a odberateľ nedohodnú na inom laboratóriu, zasielajú vzorky Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“).

7.1.11. Ak pri rokovaní odberateľa a dodávateľa (Repashy Slovakia) o odstránení nedostatkov reklamovaného krmiva nedošlo k dohode, zvoláva dodávateľ najneskôr do troch dní miestne šetrenie, na ktoré môže prizvať zástupcov miestne kompetentného kontrolného ústavu, veterinárnej služby, príslušnej poisťovne, prípadne ďalších inštitúcií a odborníkov na výživu daného druhu a kategórie hospodárskych zvierat.

7.1.12. Ak dodávateľ (Repashy Slovakia) nereaguje na výzvu odberateľa podľa bodu 1. a nesplní ktorúkoľvek z povinností, uvedených v bodoch 3, 5, 6 a 11, platí, že reklamáciu odberateľa v plnom rozsahu uznáva a zaväzuje sa odstrániť reklamované nedostatky krmiva alebo dodať nové bezchybné krmivo, prípadne nahradiť odberateľovi škodu, preukázateľne zapríčinenú dodávaným krmivom.

7.1.13. Odberateľ je oprávnený žiadať aj náhradu škôd zapríčinenú hladovaním zvierat v dôsledku oneskorenej dodávky náhradného krmiva, ak skrmovanie reklamovaného krmiva bolo nutné pozastaviť.

7.1.14.Ak na základe laboratórneho alebo biologického skúšania sa potvrdia nedostatky reklamovaného krmiva, o jeho použiteľnosti rozhodne kontrolný ústav osobitným opatrením podľa § 11 zákona č. 271/2005 Z.z.

7.1.15. O nedostatkoch krmiva alebo o jeho použiteľnosti nemožno rozhodovať a vymáhateľnosť prípadných nárokov z nedostatkov krmiva je sporná, ak odberateľ

a. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa bodu 1.,

b. reklamáciu uplatňuje až po úplnom skŕmení reklamovaného krmiva,

c. reklamáciu uplatňuje vtedy, keď nie je možné zaistiť dôkazy o nedostatkoch krmiva,

d. skrmuje krmivo inému druhu alebo kategórii zvierat,

e. bol o nedostatkoch krmiva dopredu informovaný a dodávka takéhoto krmiva sa uskutočnila preukázateľne s jeho súhlasom.

7.1.16. V osobitnom prípade, odberateľ môže výnimočne použiť ako dôkaz o nedostatkoch krmiva, kontrolný nález z úradnej kontroly krmív, zistený rozborom úradne odobratej vzorky, alebo kontrolou prvotnej evidencie u dodávateľa (Repashy Slovakia), ak a. kontrolou daného krmiva boli zistené nedostatky, ktoré môžu zapríčiniť zníženie úžitkovosti alebo úhyn zvierat, b. totožnosť reklamovanej partie krmiva s partiou, ktorej sa dotýka kontrolný nález nie je sporná, c. ak z reklamovaného krmiva nie je možné zaistiť odber vzorky.

7.1.17.Reklamované krmivo, ktoré na základe laboratórneho alebo biologického skúšania možno skrmovať len po prepracovaní, dodávateľ musí na vlastné náklady stiahnuť z obehu, prepracovať podľa prijatých opatrení kontrolného ústavu a pred jeho opätovným uvádzaním do obehu zaistiť jeho laboratórne preskúšanie.

7.1.18.Reklamované krmivo, ktoré na základe laboratórneho alebo biologického skúšania nemožno skrmovať, dodávateľ musí na vlastné náklady stiahnuť z obehu a zaistiť jeho neškodnú likvidáciu.

7.1.19.Náklady, ktoré vznikli pri riešení dodávateľsko-odberateľských sporov, vrátane nákladov na úradnú kontrolu krmiva a nákladov na rozbor vzoriek znáša ten účastník sporu, v neprospech ktorého sa rozhodlo.

Tento reklamačný poriadok je platný od 01.08.2016. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

8. Spôsob platby

8.1 Platba bankovým prevodom na účet

Pri platbe vopred musí byť fakturovaná čiastka za objednávku prevedená na dole uvedené konto do 7 dní od prijatia potvrdenia o objednávke.

Bankové spojenie pre zákazníkov:

Číslo účtu: 4023612278/7500

IBAN: SK19 7500 0000 0040 2361 2278

9. Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov

9.1  Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednaným a poskytovaným tovarom, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing) Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

9.2  Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 9.1 týchto VOP dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

9.3  Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám.

9.4  Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

10. Prevádzkovateľ internetového obchodu

Repashy Slovakia

Janka Alexyho 2942/7

Bratislava 841 01

Firma Repashy Slovakia je na Slovensku registrovaná na daňovom úrade pod číslom SK2024045782 podnikateľ dodávajúci tovar formou zásielkového predaja koncovému spotrebiteľovi. 

Podľa § 14 zákona č. 222/2004 Zb.z. je zásielkovým predajom tovaru taký predaj, keď dodávateľ z jedného členského štátu predáva tovar osobe do iného členského štátu a táto osoba, kupujúci, nie je registrovaná pre daň. Preto nie je odpis dane možný.

11. Záverečné ustanovenie

V prípade, že je niektoré z nariadení týchto Všeobecných ochodných podmienok neúčinné, zostáva zmluva v ostatných bodoch platnou. Platí nemecké právo s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

12. Verzia VOP na vytlačenie

Kliknutím na odkaz "Verzia VOP na vytlačenie" má zákazník možnosť obdržať verziu VOP na vytlačenie. Túto si môžete vytlačiť alebo lokálne uložiť.

Verzia VOP z 01.08.2016